KÝ SỰ NGÀY MƯA

Các nẻo đường đang chiềm dần trong biển nước.... Tại Kho cũng bị ngập bởi Biển Đất Sạch Hữu Cơ NaTa.... Luôn hoạt động cố gắng để đáp ứng sự tin dùng của Khách hàng....